Laddstolpar

På senaste årsmötet bestämdes det att vi ska utreda förutsättningar för att installera elbilsladdare i garaget. Flera mäklare har frågat om vi har elbilsladdare i garaget, så det verkar vara ett behov som både dagens och framtida boende efterfrågar.

Med hjälp av Therese, som bor i föreningen och är engagerad i frågan, har vi gjort en förstudie för att undersöka vilken lösning som vore lämplig för BRF Trollskogen, och vilka tjänster i samband med en installation som vore värdefulla för att maximera nyttan av en sådan investeringen.

BRF Trollskogen har sökt, och fått beviljat, bidrag för installation av utrustning för att ladda elbilar. Det ekonomiska stödet betalas ut efter att föreningen slutfört en installation och kan redovisa fakturor för installation samt laddboxar. Mer information om hur bidraget fungerar kan du läsa hos Naturvårdsverket.

Bakgrund och förutsättningar

För att bedöma vilka förutsättningarna vi har att installera laddboxar i garaget, tog vi först in en elinstallatör som på plats bedömde att det skulle gå enkelt att installera laddboxar på 26 p-platser. Therese sammanställde därefter ett förfrågningsunderlag (FU) som skickades ut till ett antal ytterligare, närbelägna elinstallatörer.

Förfrågningsunderlaget omfattar: 

 • prisförfrågan, en skriftlig förfrågan med våra krav,
 • förslag på olika omfattning (26 respektive 36 platser),
 • konstruktionsritning på cembrit-fasadskivor för montage av laddbox,
 • generella planritningar som visar garaget med elcentraler.

Gullikssons El och Eways är de två elinstallatörer som har varit villiga att ge oss offerter som beskriver flera prisnivåer, beroende på antal laddstolpar. Vi rekommenderar därför dessa två. De är båda närbelägna, lyhörda och måna om en bra och pålitlig installation samt ger oss möjlighet att välja och ändra vilken typ laddbox vi önskar installera.

Det var endast Gullikssons El som snabbt tog fram flera offerter på följande laddboxpaket:

 • 26 p-platser
 • 36 p-platser
 • 61 p-platser
 • 26 p-platser med laddbox + 45 förberedda p-platser (vilket täcker in samtliga 71 platser i garaget).

Generella förutsättningar för samtliga laddboxförslag:

 • Använder sig av laddboxar som är typgodkända hos Naturvårdsverket. 
 • Har RFID-kort där vare laddboxägare kan starta och stoppa laddning på plats eller via en applikation.
 • Laddboxar har ett öppet API, detta för att kunna integrera med alla system samt OCPP standardprotokoll. Förvaltaren Storholmen gör detta gratis.
 • Vi har begärt att garantitiden är 5 år för installation och material.
 • Kostnad för molntjänsten som är en servicetjänst och inte ett betalsystem är inräknad i laddboxofferter. 
 • Kostnad för betalsystem ingår ej i offerter och endast de aktiva laddboxarna debiteras. 
 • Hur effekten fördelas från de två elcentralerna till laddboxarna varierar men viktigast för oss är att det är en dynamisk lastbalansering. 

Förslag från förstudien

Förstudien resulterar i att vi, om vi vill maximera bidraget från Naturvårdsverket och därmed få en framtidssäkrad installation, bör välja förslaget från Gulliksson El där vi installerar 26 platser samt förbereder med kablage för ytterligare 45 platser.

Styrelsens förslag till extrastämma

Styrelsens förslag, som presenteras på denna sida, är det som extrastämman skall ta ställning till i sin helhet.

I förslaget ingår att anlita Gulliksson El för arbete men begränsa antalet platser till 15 st samt att inte göra förberedande installation av fler platser då finns osäkerheter om att det omfattas av bidraget. Total investering exklusive bidrag blir 300 000 SEK. Med bidrag på 181 250 SEK från Naturvårdsverket får vi en total kostnad om 118 750 SEK. Denna kostnad kommer att skrivas av över 15 år i föreningens bokföring. Det leder till en ökning av föreningens kostnader om 7 916 SEK per år.

Föreningen har god likviditet och inget behov av extra finansiering av denna investering finns. Storholmen kommer att instrueras att bokföra alla kostnader kring laddplatser separat för att möjliggöra detaljerad kostnadsuppföljning inklusive service/reparation, etc.

Styrelsen anser att det inte är försvarbart att installera mer än 15 st laddplatser i nuläget samt att utbyggnad kan göras löpande och troligen med nya bidrag från Naturvårdsverket beroende på vad Regeringen beslutar.

Debitering av laddning och service avgifter

En förening som BRF Trollskogen har inte rätt att sälja el eller effekt mer än att föra vidare en direkt kostnad. Däremot har vi en möjlighet att ta ut en serviceavgift eller liknande för den erbjudna tjänsten.

Respektive laddplats kommer debiteras hyresgästen månadsvis via den vanliga avi som skickas ut där förbrukningen specificeras. Styrelsen föreslår att debitera 100 kr/månaden extra för nyttjande av laddplatsen.

AimoPark kommer att fortsätta debitera avgiften för parkeringen som tidigare.

Garagets platser och kö

Reglerna kring garageplatser och vilka som har rätt att parkera sköts av AimoPark enligt instruktioner från styrelsen.

Styrelsens förslag är att instruera AimoPark att justera boendes parkeringsplatser så att de som innehar en garageplats idag och önskar plats för att ladda sin bil samt kan påvisa att faktiskt behov av laddning av bil finns, justera boendes parkeringsplatser efter bästa möjliga förmåga. Att ha behov av en laddplats ger ej förtur i en kö.

Kö, placering och debitering av garageplatser sköts som vanligt av AimoPark som tar ut en avgift om 1200kr per månad.

Ekonomi

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna denna investering om 300 000 SEK för att öka värdet på fastigheten samt göra individuella lägenheter mer attraktiva på marknaden. Styrelsen föreslår även att stämman godkänner de föreslagna regler, rutiner och debiteringar som föreningen kommer ta ut i samband med nyttjande av laddplatser.

Stort tack

Styrelsen vill rikta ett stort tack för de noggrannat och väl utförda arbete med förstudie som Therese har utfört inklusive säker lösning för montering av laddboxar på isolerade väggar samt sammanställning av offerter.

Styrelsen väljer att inte publicera alla offerter eller förstudie i sin helhet då denna förstudie innehåller offerter från ett flertal aktörer i Stockholm och priser kan antas vara affärshemligheter.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Trollskogen i Mariehäll.